Poniższe informacje są Pani/Panu przekazywane w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)


Informacje na temat administratora danych

Niniejszym informujemy Panią/Pana, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie czynności związanych z uczestnictwem jest Fundusz inwestycyjny z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, w imieniu którego działa i którym zarządza Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609

W zakresie pozostałych czynności, w tym w zakresie marketingu produktów i usług Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609


Kontakt z inspektorem ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail iod@skarbiec.pl lub pisemnie na adres pocztowy Administratora.


Informacja w przedmiocie obowiązku podania danych i konsekwencji ich niepodania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Funduszowi, jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa w Funduszu, a nadto wymóg ustawowy. Brak podania danych uniemożliwi Pani/Pana uczestnictwo w Funduszu. W każdym przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych połączone jest z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, dane takie są podawane dobrowolnie, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność ich przetwarzania przez Fundusz w celu, na który udzielona miałaby zostać zgoda.   


Cele i podstawy prawne przetwarzania danych. Okresy przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Fundusz we wskazanych poniżej celach, na wskazanych poniżej podstawach prawnych. Dla realizacji tych celów Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wskazane poniżej okresy

 
Cel Podstawa prawna Okres przechowywania/ kryteria ustalania okresu
Realizacja Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu;
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Okres niezbędny do wykonywania umowy o  uczestnictwo w Funduszu
Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Funduszu wynikających z przepisów prawa Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych; Okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze
 
Przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Funduszu, w tym w formie marketingu bezpośredniego. Pani/Pana zgoda.
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego
Dochodzenie roszczeń przez Fundusz i obrona przed roszczeniami wobec Funduszu
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Funduszu
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń.
Marketing bezpośredni produktów i usług Funduszu
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Funduszu
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej jednak niż do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.


Informacja na temat odbiorców danych
Odbiorcami Pani/Pana danych, a więc podmiotami, którym będą ujawniane Pana dane będą: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników lub podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze i audytowe, pocztowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa, biegli rewidenci w związku z audytem, organy nadzoru.

Informacja na temat Pani/Pana uprawnień
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Fundusz, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Fundusz przetwarza Pani/Pana dane osobowe, oraz do uzyskania przewidzianych w RODO informacji dotyczących tego przetwarzania, a nadto prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym jednej kopii bezpłatnej;
  2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania);
  3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w RODO, a w szczególności gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, a także gdy cofnie Pani/Pan zgodę, na podstawie, której dane osobowe były przetwarzane i nie ma innej podstawy przetwarzania. Uprawnienie to przysługuje Pani/Panu o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w RODO i o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO; w przypadku ograniczenia przetwarzania danych będą one mogły być – co do zasady – wyłącznie przechowywane, o ile nie wyrazi Pani/Pan zgody na inne czynności przetwarzania;
  5. prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy lub zgoda, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych;
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo do sprzeciwu
Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i niezbędność przewarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundusz lub stronę trzecią (tj. podmiot któremu Fundusz powierzył przetwarzanie danych osobowych. Prawo do sprzeciwu obejmuje również przypadki profilowania na podstawie wskazanych przepisów. Mimo wniesienia sprzeciwu  Fundusz będzie jednak mógł nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego
W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu takiego sprzeciwu Pani/Pana dane nie będą mogły już być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani lub Pana prawa.

Prawo do wycofania zgody
W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zamknij
/polityka-prywatnosci